SERVO YAKAWA

Thảo luận trong 'ĐIỆN - NƯỚC' bắt đầu bởi MyHanh, 21/3/15.

 1. MyHanh

  MyHanh New Member

  [​IMG]
  servo Yaskawa

  Danh sách sản phẩm servo yaskawa:


  YASKAWA
  SGMJV-A5A SGMGV-03A CIMR-MV2AC5CA035 SGMZS-02A*A SGLGW-30A050C
  SGMJV-01A SGMGV-05A CIMR-MV2AC5CA050 SGMZS-05A*A SGLGW-30A080C
  SGMJV-02A SGMGV-09A CIMR-MV2AC5CA070 SGMZS-10A*A SGLGW-40A140C
  SGMJV-04A SGMGV-13A CIMR-MV2AC5CA100 SGMZS-18A*A SGLGW-40A253C
  SGMJV-08A SGMGV-20A CIMR-MV2AC5CA140 SGMZS-30A*A SGLGW-60A140C
  SGMAV-A5A SGMGV-30A CIMR-MV2AC5CA200 SGMZS-30A*B SGLGW-40A365C
  SGMAV-01A SGMGV-44A CIMR-MV2AC5CA260 SGMCS-02B SGLGW-60A253C
  SGMAV-C2A SGMGV-55A CIMR-MV2AC5CA330 SGMCS-05B SGLGW-60A365C
  SGMAV-02A SGMGV-75A CIMR-MV2AC5CA400 SGMCS-07B SGLGW-90A200C
  SGMAV-04A SGMGV-1AA CIMR-MV2AC5CA520 SGMCS-04C SGLGW-90A370C
  SGMAV-06A SGMGV-1EA CIMR-MV2AC5CA650 SGMCS-10C SGLGW-90A535C
  SGMAV-08A SGMGV-03D CIMR-MV2AC6CA035 SGMCS-14C SGLGW-40A140C
  SGMAV-10A SGMGV-05D CIMR-MV2AC6CA050 SGMCS-08D SGLGW-60A140C
  SGLC-D16A085 SGMGV-09D CIMR-MV2AC6CA070 SGMCS-17D SGLGW-40A253C
  SGLC-D16A115 SGMGV-13D CIMR-MV2AC6CA100 SGMCS-25D SGLGW-40A365C
  SGLC-D16A145 SGMGV-20D CIMR-MV2AC6CA140 SGMCS-16E SGLGW-60A253C
  SGLC-D20A100 SGMGV-30D CIMR-MV2AC6CA200 SGMCS-35E SGLGW-60A365C
  SGLC-D20A135 SGMGV-44D CIMR-MV2AC6CA260 SGMCS-45M SGLFW-20A090A
  SGLC-D20A170 SGMGV-55D CIMR-MV2AC6CA330 SGMCS-80M SGLFW-20A120A
  SGLC-D25A125 SGMGV-75D CIMR-MV2AC6CA400 SGMCS-80N SGLFW-35A120A
  SGLC-D25A170 SGMGV-1AD CIMR-MV2AC6CA520 SGMCS-1AM SGLFW-35A230A
  SGLC-D32A165 SGMGV-1ED CIMR-MV2AC6CA650 SGMCS-1EN SGLFW-50A200B
  SGLC-D25A215 CIMR-MV2AH5HA035 CIMR-MV2AF5FA035 SGMCS-2ZN SGLFW-1ZA200B
  SGLC-D32A225 CIMR-MV2AH5HA050 CIMR-MV2AF5FA050 SGMPS-01A SGLFW-1ZA380B
  SGLC-D32A285 CIMR-MV2AH5HA070 CIMR-MV2AF5FA070 SGMPS-02A SGLFW-20D090A
  SGLTW-20A170A CIMR-MV2AH5HA100 CIMR-MV2AF5FA100 SGMPS-04A SGLFW-20D120A
  SGLTW-35A170A CIMR-MV2AH5HA140 CIMR-MV2AF5FA140 SGMPS-08A SGLFW-35D120A
  SGLTW-35A120H CIMR-MV2AH5HA200 CIMR-MV2AF5FA200 SGMPS-15A SGLFW-35D230A
  SGLTW-35D170H CIMR-MV2AH5HA260 CIMR-MV2AF5FA260 SGMSV-10A SGLFW-50D200B
  SGLTW-50A320H CIMR-MV2AH5HA330 CIMR-MV2AF5FA330 SGMSV-15A SGLFW-1ZD200B
  SGLTW-50D320H CIMR-MV2AH5HA400 CIMR-MV2AF5FA400 SGMSV-20A SGLFW-1ZD380B
  SGLTW-35A460A CIMR-MV2AH5HA520 CIMR-MV2AF5FA520 SGMSV-25A SGDM-A5AD
  SGLTW-40A400B CIMR-MV2AH5HA650 CIMR-MV2AF5FA650 SGMSV-30A SGDM-A3AD
  SGLTW-40D400B CIMR-MV2AH6HA035 CIMR-MV2AF6FA035 SGMSV-40A SGDH-01AE
  SGLTW-40A600B CIMR-MV2AH6HA050 CIMR-MV2AF6FA050 SGMSV-50A SGDM-02AE
  SGLTW-40D600B CIMR-MV2AH6HA070 CIMR-MV2AF6FA070 SGMSV-70A SGMAH-01AAA41
  SGLTW-80A400B CIMR-MV2AH6HA100 CIMR-MV2AF6FA100 SGMSV-10D SGDM-01ADA
  SGLTW-80D400B CIMR-MV2AH6HA140 CIMR-MV2AF6FA140 SGMSV-15D SGMAH-02AAA41
  SGLTW-80A600B CIMR-MV2AH6HA200 CIMR-MV2AF6FA200 SGMSV-20D SGDM-02ADA
  SGLTW-80A600B CIMR-MV2AH6HA260 CIMR-MV2AF6FA260 SGMSV-25D SGMAH-04AAA41
  SGDM-04ADA CIMR-MV2AH6HA330 CIMR-MV2AF6FA330 SGMSV-30D SGDM-04ADA
  SGMAH-08AAA41 CIMR-MV2AH6HA400 CIMR-MV2AF6FA400 SGMSV-40D SGMAH-08AAA41
  SGDM-08ADA CIMR-MV2AH6HA520 CIMR-MV2AF6FA520 SGMSV-50D SGDM-08ADA
  SGMAH-01AAA4C CIMR-MV2AH6HA650 CIMR-MV2AF6FA650 SGDM-60ADA SGMAH-02A1A4C
  SGMGH-05ACA61 SGDB-20ADG SGMGH-09ACA61 SGMGH-75ACA61 SGDM-01ADA
  SGDM-05ADA SGDB-30ADG SGDM-10ADA SGDM-75A SGMGH-05ACA61
  SGMGH-09ACA61 SGDB-30ADS SGMGH-13ACA61 SGM-04A312 SGDM-05ADA
  SGDM-10ADA SGMAH-04AAA4C SGDM-15ADA SGM-02A314 SGMGH-09ACA61
  SGMGH-13ACA61 SGDM-04ADA SGMGH-20ACA61 SGM-02B312 SGDM-10ADA
  SGDM-15ADA SGMAH-08AAA4C SGDM-20ADA SGM-02A312 SGMGH-13ACA61
  SGMGH-20ACA61 SGDM-08ADA SGMGH-30ACA61 SGM-02VGNK11 SGDM-15ADA
  SGDM-20ADA SGMAH-02AAA41 SGDM-30ADA SGM-02A3SU12 SGDM-50ADA
  SGMGH-30ACA61 SGDM-02ADA SGMGH-44ACA61 SGDB-75ADG SG MGH-55ACA61
  SGDM-30ADA SGMAH-04AAA41 SGDM-50ADA SGDB-44ADS SGDM-60ADA
  SGMGH-44ACA61 SGDM-04ADA SGMGH-05ACA61 SGDB-10ADS SGMGH-55ACA6C
  SGDM-50ADA SGMAH-08AAA41 SGDM-05ADA SGDM-05AD SGDM-60ADA
  SGDA-01AP SGDM-08ADA SGMGH-09ACA61 SGDM-01AD SGMGH-75ACA61
  SGDA-02AP SGMAH-01AAA4C SGDM-10ADA SGDM-02AD SGDM-75AD A
  SGDA-04AP SGDM-01ADA SGMGH-13ACA61 SGDM-04AD SGMGH-75ACA6C
  SGDA-08AP SGMAH-02AAA4C SGDM-15ADA SGDM-08AD SGDM-75ADA
  SGDB-05ADG SGDM-02ADA SGMGH-20ACA61 SGDM-10AD SGMGH-1AACA61
  SGDB-10AGDG SGMAH-04AAA4C SGDM-20ADA SGDM-15AD SGDM-1AADA
  SGDB-15ADP SGDM-04ADA SGMGH-30ACA61 SGDM-20AD SGMGH-1AACA6C
  SGDA-01AP SGMAH-08AAA4C SGDM-30ADA SGDM-30AD SGDM -1AADA
  SGDB-10AN SGDM-08ADA SGMGH-44ACA61 SGDM-50AD SGDM-1EADA
  SGDB-15ADM SGMGH-05ACA61 SGDM-50ADA SGDM-60AD SGMGH-75ACA61
  SGDB-15ADM-P SGDM-05ADA SGMGH-55ACA61 SGMAH-08AAA41 SGDM-75ADA
  SGDB-15ADS 1 SGSGMGH-1EACA61 SGDB-07ADM SGDM-08 ADA SGMGH-1AACA61
  SGDB-15AN SGMD-15AW14 SGDB-50AMA SGMAH-08AAA4C SGDM-1AADA
  SGDB-20ADG SGMG-05A2A USACED-12AAZ SGDM-08ADA SGMGH-1EACA61
  SGDB-20AN SGMG-20AWA SGMGH-20ACA61 SGMGH-09ACA61 SGDM-1EADA
  SGDB-30ADG SGMG-22A6AB SGDM-20ADA SGDM-10ADA SGDMA3ADA
  SGDB-44AD SGDH-20AE-N2-RY49 SGMGH-30ACA61 SGMGH-09ACA6C SGDM-30ADA
  SGDB-44ADG SGDH-04AE-N2-RY49 SGDM-30ADA SG DM-10ADA SGMAH-04AAA41
  SGDB-60ADG SGMGH-30A2A21 SGMGH-44ACA61 SGMGH-13ACA61 SGDM-04ADA
  SGDB-60ADS SGMP-15AWYR12 SGDM-50ADA SGDM-15ADA SGMAH-04AAA4C
  SGDB-60ADSY44 SGDA-02AS SGMGH-55ACA61 SGMGH-13ACA6C SGDM-04ADA
  SGDB-60VD SGDA-01AS SGDM-60ADA SGDM-15ADA SGMGH-44ACA61
  SGDB-60VDY44 SGDS-04A12A CIMR-G7A20P4 SGMGH-20ACA6 1 SGDM-50ADA
  SGDB-75AD SGDF-A3CS CIMR-G7A20P7 SGDM-20ADA SGMGH-44ACA6C
  SGDC-10AJA-F SGDE-01AP CIMR-G7A21P5 SGMGH-20ACA6C SGMG-30A2A
  SGDC-15AJA SGDH-15AE CIMR-G7A22P2 SGDM-20ADA SGMGH-20ACB61
  SGDC-20AJA SGDH-30AE CIMR-G7A23P7 SGMGH-30ACA61
  SGDC-20DSA SGDH-15DE CIMR-G7A 25P5 SGDM-30ADA
  SGMAH-01AAAGB61 SGDH-15AD CIMR-G7A27P5 SGMGH-3 0ACA6C
  SGMAH-02AAAGB61 SGDM-01ADA CIMR-G7A-2011 SGDM-30ADA


  Contact:

  Thinh Phat Industrial Automation.,Ltd.
  Address: 347/10/7 Le Van Tho Str, Ward 9, Go Vap Dictrict, Ho Chi Minh City
  Phone: 08.38315147
  Hot line: 0908098802 (Mr.Thám)
  Fax: 08.38315148

  Website: https://mitsubishitpco.wordpress.com/
   
  Tags:

Chia sẻ trang này

Đang tải...